duminică, 3 noiembrie 2013

Situația tăranului actual

Cuvântul inaugural al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit cu ocazia primirii titlului academic de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, miercuri, 7 decembrie 2011.

(...) Prozatorul Liviu Rebreanu, în discursul său de recepţie la Academia Română din 29 mai 1939, intitulat Laudă ţăranului român, afirma că "la noi, singura realitate permanentă, inalterabilă, a fost şi a rămas ţăranul. Atât de mult că, de fapt, ţăranul român nici nu e ţăran ca la alte popoare. Cuvântul însuşi e de origine urbană, cel puţin în semnificaţia actuală. Ţăranul nu-şi zice niciodată ţăran. Doar în vremile mai noi şi sub influenţe politice a pătruns şi la ţară cuvântul, spre a indica pe omul de la sat în contrast cu cel de la oraş. Ţăranii însă numesc pe ţărani, simplu, oameni. De fapt, ţăranul n-are nume pentru că nu e nici clasă, nici breaslă, nici funcţie, ci poporul însuşi - omul român". Şi, ceva mai departe, Rebreanu preciza: "Suntem şi vom fi totdeauna neam de ţărani. Prin urmare, destinul nostru ca neam, ca stat şi ca putere culturală atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul ţăranului. Dar mai atârnă, în aceeaşi măsură, şi de felul cum va fi utilizat şi transformat acest aur în valori eterne." 2 ,,Aurul curat" din sufletul ţăranului despre care vorbea Rebreanu este de fapt spiritualitatea profundă a ţăranului, lumina credinţei şi a hărniciei, a dărniciei şi a jertfelniciei ca dăruire de sine şi dăinuire spirituală în timp şi peste vremuri diferite.
(...)
Ne întrebăm astăzi dacă satul românesc mai trăieşte, cum constata Lucian Blaga în "zariştea cosmică", sau dacă ţăranul român mai poate să determine "destinul nostru ca neam, ca stat şi ca putere culturală", cum spera Liviu Rebreanu.
Este limpede pentru noi toţi că satul românesc nu mai este astăzi tot ceea ce Lucian Blaga şi Liviu Rebreanu considerau că este cu mai bine de 70 de ani în urmă, dar nici nu se poate spune că nimic din ce a fost în trecut nu mai poate fi recuperat sau cultivat astăzi, ca urmare a unor rupturi profunde existente între istoria sau tradiţia bogată a satului românesc şi situaţia lui actuală.
Satul nostru românesc a tezaurizat o mulţime de valori spirituale, morale şi culturale care trebuie aduse din nou în actualitate, fără a cădea însă într-o nostalgie a repetiţiei trecutului. Din nefericire, în zilele noastre se constată o criză a satului românesc atât din punct de vedere practic, cât şi spiritual. Astăzi, satul românesc este oarecum răstignit între idealizare nostalgică şi abandonare practică, între identitate tradiţională şi supravieţuire precară.
După cum remarcă domnul Pierre Rabhi din Franţa7, pământul hrănitor din mediul rural este astăzi elementul cel mai neglijat şi mai ignorat de către marea majoritate a comunităţii ştiinţifice, a intelectualilor, a politicienilor, a oamenilor în general. Cu toate acestea, pământul care ne hrăneşte este principiul primordial fără de care nimic nu se poate realiza viabil. În consecinţă, el trebuie să constituie, în mod legitim, obiectul vigilenţei şi al protecţiei tuturor. Ciudată şi primejdioasă ignoranţă în sânul unei societăţi suprainformate despre orice, în afară de esenţial ! 8
Ne mirăm astăzi că nivelul de trai al ţăranului român a rămas mult în urmă! Deşi adevăraţii ţărani muncesc din zori şi până în noapte, în România se practică o agricultură de subzistenţă, adică de supravieţuire. Cauzele acestei situaţii sunt multiple: criza economică care a urmat celor două războaie mondiale, colectivizarea 9 impusă de regimul comunist şi insuficienta atenţie cu care au fost tratate satul românesc şi agricultura românească după anul 1989 până azi, mai precis lipsa de strategie coerentă şi coresponsabilă pe termen lung privind prezentul şi viitorul agriculturii româneşti.
În tot acest timp, ţăranii români au dus-o greu: au luptat în războaiele mondiale între anii 1916-1918 şi 1940-1945, unii dintre ei plătind cu jertfa vieţii lor împlinirea măreţelor idealuri de libertate şi unitate naţională, alţii au suportat cu greu ocupaţia trupelor sovietice (1944), au îndurat foametea anilor 1946-1947, teroarea colectivizării din perioada 1949-1962 şi umilinţa dispreţuirii credinţei şi a tradiţiilor strămoşeşti sub regimul comunist, care l-a înstrăinat pe ţăranul român de el însuşi, încercând să-l transforme forţat în lucrător industrial. În prezent, (după 1989), ţăranul român trăieşte suferinţa dezrădăcinării sale şi a înstrăinării sale prin emigraţie în străinătate, lucrând mai mult pentru dezvoltarea altor ţări decât pentru propria sa patrie de origine.
Toate aceste vitregii îndurate de ţăranul român au avut efecte devastatoare la nivelul identităţii şi mentalităţii sale, lovind adânc în normalitatea sau în firescul vieţii sale tradiţionale şi generând în mediul urban transformări negative de ordin spiritual, cultural şi demografic.
Deşi se considera ideologic un câştig, rezultatul colectivizării comuniste a fost dezastruos şi demolator pentru identitatea şi demnitatea ţăranului şi a satului în general, iar pierderea a fost enormă. Un profit fără proprietate! CAP-urile10 erau în teorie proprietatea tuturor ţăranilor, dar, de fapt, a nici unuia dintre ei. Un profit fără libertate! Colectivizarea a fost un proces forţat, nu a fost o asociere liberă, nici bine-venită şi nici bine gândită. Pierderea simţului proprietăţii şi a demnităţii omului liber a fost o pagubă pe termen lung, a dus la degradarea comportamentului uman prin nivelare şi constrângere. De asemenea, ea a dus la pierderea iniţiativei particulare şi la pierderea încrederii în corectitudinea retribuţiei pentru munca prestată. În consecinţă, ţăranii de astăzi au o mare reticenţă în a lucra pământul prin asociere agricolă din cauza traumei colectivizării forţate şi a dezamăgirilor suferite ca urmare a experienţei lor negative cu CAP-urile.
Deşi nici până astăzi nu s-a încheiat anevoiosul proces de retrocedare a proprietăţilor confiscate de către regimul comunist - după 20 de ani de la publicarea Legii Fondului Funciar (18/1991) -, totuşi, din cele 12 milioane de hectare teren arabil, nouă milioane s-au restituit proprietarilor, creându-se astfel aproximativ 4-5 milioane de proprietari de parcele mici a câte 0,5-1 ha de teren.11 Lipsa unei gândiri unitare în organizarea eficientă a agriculturii, numărul mic al programelor de sprijinire a investiţiilor, subvenţiile foarte reduse, valorificarea dezorganizată a producţiei ne diminuează nouă românilor mult şansele de redresare a agriculturii şi ne împiedică să valorificăm potenţialul natural existent în spaţiul rural.
Prin urmare, criza actuală a satului românesc este amplificată şi de tensiunea existentă între potenţialul de dezvoltare şi neputinţa de afirmare. Ţară cu pământ bogat, dar cu ţărani săraci! Mult teren agricol, dar fărâmiţat, multe speranţe, dar puţine mijloace de a-l lucra eficient şi de a valorifica recolta obţinută. Dorinţa de a avea sau a face ceva rentabil şi lăudabil, dar şi neputinţa de a ajunge la acel ceva!
Aşa cum afirma recent Domnul Emil Boc, suntem astăzi în situaţia în care, deşi "ţara noastră are capacitatea de a hrăni 80 de milioane de oameni, din nefericire, importă cea mai mare parte a produselor agroalimentare!" 12. Altfel spus, terenul cultivabil al României poate hrăni 80 de milioane de oameni, dar când?, şi cultivat de cine? De români sau de străini? Oricum, nu poate exista cu adevărat ţară românească fără ţărani români!
Potrivit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu o suprafaţă totală de 238.000 km2 şi o populaţie de peste 21 de milioane de locuitori, România este, ca mărime mijlocie, cel de-al doilea stat-membru al Uniunii Europene după Polonia. Ea reprezintă 6% din suprafaţa totală a Uniunii Europene şi 4% din populaţia acesteia. Zonele rurale din România acoperă 87,1% din teritoriul ţării, cuprinzând 45,1% din populaţie, şi anume 9,7 milioane de locuitori 13.
Restructurarea şi eficientizarea reală a agriculturii româneşti vor avea un impact deosebit asupra economiei rurale în general, având în vedere că agricultura continuă să rămână cea mai importantă activitate din spaţiul rural şi o sursă esenţială de venit pentru gospodării şi pentru piaţa internă sau chiar şi externă. Populaţia activă reprezintă 46,3% din totalul locuitorilor din spaţiul rural şi poate contribui la susţinerea creşterii economice din zonele rurale, dacă vor exista mijloace de stimulare adecvate 14.
(...)
Speranţa pentru satul românesc se află într-un viitor pregătit în mod activ, nu doar aşteptat în mod pasiv. Speranţa aceasta este ca ploaia care cade pe solul deja pregătit. Ploaia care vine de sus nu depinde de noi, dar lucrarea pământului depinde de noi, astfel că, atunci când vine ploaia, aceasta trebuie să cadă pe un sol pregătit. Viitorul trebuie pregătit cu discernământ critic şi creator, dar şi cu efort stăruitor.
La punerea în practică a oricărui proiect major trebuie avut în vedere nu numai profitul material imediat, ci şi câştigul spiritual pe termen lung. Profitul material pe termen scurt poate fi mare, dar consecinţele pe termen lung pot fi uneori negative. Lacom de câştig sau profit imediat şi nelimitat, omul individualist din epoca modernă şi postmodernă, secularizat, exploatează în mod excesiv şi neraţional pământul, fără să-i protejeze sănătatea sa naturală. Astfel, omul secularizat care a pierdut simţul spiritual al relaţiei sale cu pământul nu mai sfinţeşte pământul, ci îl otrăveşte, îl degradează şi-l îmbolnăveşte. Ca atare, criza ecologică sau criza mediului înconjurător este şi o criză spirituală, o consecinţă a crizei universului interior sau spiritual al omului secularizat 15.
Prin urmare, agricultura nu trebuie redusă la o industrie agrară, la o lăcomie pătimaşă după profit material cu orice preţ, ci trebuie avută în vedere şi bogăţia spirituală a relaţiei om - natură şi a oamenilor între ei şi între generaţii succesive. Cu alte cuvinte, nu contează doar cantitatea materială obţinută imediat, ci şi calitatea relaţiilor oamenilor cu natura şi întreolaltă. Economicul nu mai trebuie separat de etica socială şi de responsabilitatea ecologică. Practic, pentru prezent şi viitor trebuie promovate atât dezvoltarea asociaţiilor agricole pentru producţie mare (hrana întregii populaţii a ţării şi export), cât şi fermele de familie în care se cultivă în mod deosebit relaţia familie - pământ şi relaţiile interumane. La nivelul acestor ferme de familie, cultura tradiţională şi relaţiile interumane se păstrează mai puternic decât la nivelul fermelor de tip nord-american, industrial. Noi considerăm că ambele forme pot coexista în mod complementar. Valorile etico-sociale permanente privind generaţia prezentă şi generaţiile viitoare însă trebuie cultivate în ambele forme de agricultură.
Mai precis, natura trebuie mereu cultivată ca dar al lui Dumnezeu, pentru noi şi pentru generaţiile viitoare.
Părintele Dumitru Stăniloae spunea în acest sens: "Natura nu-şi îndeplineşte rolul ei fără om, sau printr-un om care lucrează contrar ei. Prin coruperea, sterilizarea şi otrăvirea naturii, omul face imposibilă existenţa sa şi a semenilor săi. Astfel, natura nu este numai condiţia existenţei omului singular, ci şi a solidarităţii umane. Natura apare într-un mod cu totul clar, ca mediul prin care omul poate face bine sau rău semenilor săi, dezvoltându-se sau ruinându-se el însuşi din punct de vedere etic sau spiritual". 16
Între creaţie şi Creator, între dar şi Dăruitor există o legătură de viaţă pe care Sfânta Scriptură o descrie ca fiind: "legământul veşnic dintre Mine (Dumnezeu) şi pământ şi tot sufletul viu din tot trupul ce este pământ" (Facere 9, 16). Libertatea noastră însă, a fiecăruia dintre noi şi a tuturor împreună, este cea care poate transforma o legătură sănătoasă şi sfântă a vieţii într-o legătură a degradării şi a morţii. Agricultorul adevărat este harnic şi darnic; responsabil de a înmulţi darurile şi bucuria de a face pământul roditor. Dăruim semenilor noştri ceea ce am primit de la Dumnezeu ca dar, la care am adăugat munca şi priceperea noastră; astfel, realizăm o bogată comuniune veşnică divino-umană, unind, prin agricultură, cultul şi cultura, ştiinţa practică şi spiritualitatea profundă.
În plus, viaţa înseamnă mai mult decât consum, deoarece nu trăim numai biologic, ci şi spiritual. Viaţa înseamnă mai ales comuniune de gândire şi de acţiune între contemporani, dar şi între generaţiile trecute şi cele viitoare.
În faţa nelimitatei dorinţe de câştig "mereu mai mult" care ruinează planeta pentru profilul unei minorităţi, sobrietatea este o alegere conştientă, inspirată de raţiune. Ea este o artă şi o etică de viaţă, sursă de satisfacţie şi de profundă stare de bine. Ea reprezintă o poziţionare politică şi un act de rezistenţă în favoarea pământului, a împărţirii bunurilor şi a echităţii 17.
Industrializarea agriculturii, prin utilizarea masivă a îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor şi a seminţelor hibride şi prin mecanizarea excesivă, a prejudiciat grav pământul care ne hrăneşte, precum şi cultura ţăranilor. Pierre Rabhi constată în această privinţă: "Neputând produce fără a distruge, umanitatea se expune unor perioade de foamete fără precedent" 18.
"O agricultură care nu poate să producă fără să distrugă poartă în ea germenii propriei sale distrugeri." 19
Dacă noi consumăm totul şi degradăm totul din natură (creaţie), dovedind lipsă de respect faţă de Creator, nerecunoştinţă şi nepăsare faţă de darurile primite, ce transmitem generaţiilor viitoare? Binecuvântare sau poluare? Pământ lucrat şi sfinţit sau pământ degradat şi pustiit? Totuşi, putem transmite generaţiilor viitoare bogăţie şi înţelepciune, dacă gândirea noastră este creatoare de valori şi voinţa noastră este promotoare a coresponsabilităţii şi a cooperării practice la nivel naţional şi planetar.
1 Lucian Blaga, Elogiul satului românesc, discurs de recepţie la Academia Română, susţinut în data de 5 iunie 1937, publicat în volumul "Izvoade - eseuri, conferinţe, articole", Editura Minerva, Bucureşti, 1972, p. 2.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
2 Liviu Rebreanu, "Laudă ţăranului român", discurs de recepţie la Academia Română, 29 mai 1939, vezi: www.academiaromana.ro/com2005/pv1031/ESimion.doc.
3 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1992, p. 105.
4 Vezi "Brâncuşi, sculptor creştin ortodox", Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura TRINITAS, Iaşi 2008.
5 Lucian Blaga, "În marea trecere", Editura Ars Longa, Iaşi, 2009, p. 45.
6 Idem, "Elogiul satului românesc", p. 3.
7 Agricultor, scriitor şi gânditor francez de origine algeriană, Pierre Rabhi este unul dintre pionierii agriculturii biologice şi inventatorul conceptului de "Oaze în toate locurile". El apără un tip de societate mai respectuoasă faţă de fiinţele umane şi faţă de pământ.
8 Pierre Rabhi, "Manifest pentru o nouă relaţie a omului cu pământul", Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009, p. 69.
9 Consecinţă a economiei socialiste, colectivizarea reprezintă procesul prin care au fost trecute mijloacele de producţie, pământurile, în proprietatea colectivă, prin naţionalizare, expropriere etc.; procesul prin care s-au unit principalele mijloace de producţie ale ţărănimii în cooperative.
10 CAP - Cooperativă Agricolă de Producţie, unitate economică socialistă autonomă, realizată prin asocierea ţărănimii, bazată pe proprietatea cooperatistă asupra mijloacelor de producţie şi a producţiei.
11 Vezi web site-ul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor:http://www.anrp.gov.ro.
12 Emil Boc, prim-ministrul României, sâmbătă, 5 noiembrie 2011, cu ocazia vizitei la Braşov, vezi web site-ul Guvernului Romnâniei www.gov.ro.
13 Vezi web site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: http://www.madr.ro.
14 Ibidem.
15 Pierre Rabhi, "Manifest pentru o nouă relaţie a omului cu pământul", p. 5.
16 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, "Teologia Dogmatică Ortodoxă", vol. I, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1997, ediţia a doua, p. 223.
17 Pierre Rabhi, "Manifest pentru o nouă relaţie a omului cu pământul", p. 137.
18 Ibidem, p. 135.
19 Ibidem, p. 70.Niciun comentariu: